Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(دیزاینر (اعلان مجدد

(572 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

عنوان وظیفه : دیزاینر اعلان مجدد

وزارت/اداره : تحصیلات عالی

موقعیت : کابل

بخش : ریاست نشرات اطلاعات و روابط عامه

بست : (4 )

گزارشدهی : به امر مربوطه

گزارشگیری : ندارد

خلاصه
هدف وظیفه : ارایه خدمات کمپوتری از قبل چاپ به مرکز وزارت ، پوهنتون ها و استادان پوهنتون ها

لایحه وظایف

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 0031
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Designer Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار در مطابقت با پلان سالانه ریاست، جهت دستیابی به اهداف متوقعه و ستراتیژی وزارت.
تطبیق پلان کاری در بخش مربوطه و استقامت های کاری
دیزاین فرمایشات 32 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی
دیزان و ایدت نمودن فورمه ها، قرطاسیه باب و نسخه شفاخانه های کادری
دیزاین و اماده ساختن کارت های تبریکی به مناسبت های مختلف
دیزاین نمودن تقدیر نامه ها، سپاسنامه ها و تحسین نامه ها
دیزاین مجلات پوهنتون ها و هفته نامه و فصل نامه ها
تایپ و دیراین نمودن سایر موارد که از طرف مقامات ذیصلاح سپرده میشود
اجرائ سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین در مطابقت به قوانین و مقررات سپرده میشود

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

درجه تحصیل
حد اقل فوق بکلوریا ، به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود
تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
توانمندی طرح دیزاین و استفاده از تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه و بلدیت به لسان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Diploma,

Submission Guideline

متکی به فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲مقام عالی ریاست ج.ا.ا و نامه متحدالمال شماره (۷۴۶۱) مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ،به اطلاع آنعده متقاضیانیکه جهت اشتراک در استخدام بست های رقابتی رتبه (سوم و چهارم ) که از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان می گردد ،رسانیده میشود تا مراتب آتی را جدأ رعایت نمایند.
ماده دوم فرمان شماره (۹۲) مقام عالی ریاست جمهوری «« هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی ، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی ، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک درپروسه رقابتی همان بست محروم میگردند»»
متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند؛
متقاضیان باید فورم درخواستی را قبل از پایان میعاد معینه اعلان تکمیل نموده ، همراه با اسناد مورد نیاز در مرکز و ولایات به مدیریت های توزیع فورم ، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی مربوطه تسلیم نمایند،
آنعده از متقاضیان که از طریق آنلاین در بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی درخواست ارایه مینمایند، مکلف اند تا قبل از ختم اعلان فورم درخواستی راهمراه با اسناد مورد نیاز به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری ارسال و ایمیل آدرس ذیل را در بگیرند.
هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی ، نادرست و خلاف واقعیت تثبیت گردد ، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد؛
اسناد تعلیمی و تحصیلی که بین سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی صادر شده باشند؛ از طریق مراجع مربوطه ( وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی) باید مجدداً مورد تائید و تصدیق قرار بگیرد؛
اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تائید وزارت تحصیلات عالی ، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی می باشد ؛
هر گاه متقاضی یک یا چندین سند مورد نیاز جهت تکمیل نمودن شرایط در وقت معینه آماده نموده نتواند ویا در اسناد ارایه شده نواقصی وجود داشته باشد که در موقع معینه حل نشود متقاضی موصوف از روند رقابت حذف می گردد.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی بشکل رسمی ایفای وظیفه مینمایند ویا قبلأ وظیفه اجرا نموده اند، یک قطعه فورم خلص سوانح که توسط واحد های اولی وزارت ها/ ادارات صادر گردیده باشد منحیث سند تجربه کاری مدار اعتبار میباشد، خلص سوانح متقاضی باید حد اکثر شش ماه قبل از تاریخ اعلان بست صادر و از جانب اداره مربوطه تائید گردیده باشد ، در غیر آن صورت مدار اعتبار نمی باشد.
درصورت ارایه اسناد مربوط به تجارب کاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، متقاضی مکلف است ضمن ارایه سند مبنی بر تائیدی ثبت و راجستر وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط، کاپی های قرار داد خط و فورم مالیه دهی را نیز ارایه نماید. مطابق ماده (14 ) طرزالعمل تعیینات بست های خدمات ملکی ، مزد متقاضی حد اقل معادل مزد کارکنان دولتی که به استناد ماده شصت و دوم قانون کار به تفکیک درجه هر تعیین میشود، کمتر بوده نمی تواند. در صورت عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود.
تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تائیدی شعبه منابع بشری و کاپی قرار داد خط همان نهاد را باخود داشته باشد ، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد؛
متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشند ، تصادیق کاری شان بعد از تائیدی مراجع دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطه و تائیدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد؛
کاندیدان محترم مکلف اند،اطلاعیه هذا رادقیق مطالعه نموده ومطابق به این رهمنود اسناد ارایه نماینددرغیرآن مسولیت بعدی بدوش خود کاندید میباشد.

Submission Email

hr.form@mot.gov.af, csc.mota@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Asistant WEB Designer 7 at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook